ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN EMG TILCO NV

 1. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

De offertes van, bestellingen aan en leveringen door Emg TILCO NV (hierna “Emg TILCO” genoemd) ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

 1. Offerte, overeenkomst en prijzen

De overeenkomst met Emg TILCO komt slechts tot stand nadat Emg TILCO de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of de levering heeft uitgevoerd of, ingeval de klant een consument is, indien partijen een order hebben ondertekend.

 1. Leveringstermijn
 2. Leveringsdata opgegeven door Emg TILCO zijn slechts indicatief. Indien een voorschot bedongen werd, gaat de leveringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.
 3. Emg TILCO  kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bv. (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz..
 4. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. Emg TILCO zal de klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. De klant kan de niettemin de ontbinding vorderen van de overeenkomst indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en voor zover de klant Emg TILCO voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de klant Emg TILCO een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat.
 5. Indien de vertraging in de leveringstermijn te wijten is aan Emg TILCO, kan de klant de overeenkomst enkel ontbinden in overeenstemming met het toepasselijk recht en voor zover de klant Emg TILCO voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de koper Emg TILCO een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat..
 6. Overdracht van risico

Het risico gaat over bij de levering door Emg TILCO. Indien de goederen door de klant worden afgehaald, gaat het risico op dat ogenblik over.

 1. Meldingstermijn van gebreken
 2. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan Emg TILCO  te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld en de klant verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.
 3. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt Emg TILCO  zich ertoe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of te herstellen.

De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (herstel in natura met uitsluiting van elke schadevergoeding).

 1. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van Emg TILCO of na rechterlijke machtiging. Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.
 2. Annuleringen en ontbinding van de overeenkomst

De klant die zijn bestelling annuleert, weigert de materialen in ontvangst te nemen, of lastens wie de overeenkomst ontbonden wordt verklaard (door Emg TILCO , zie art. 8.g, of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd hogere schadevergoeding (bv. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte materialen; deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald). Indien de klant een consument is, heeft deze recht op dezelfde vergoeding van 30% lastens Emg TILCO, indien deze laatste de bestelling eenzijdig annuleert, dan wel indien de overeenkomst lastens Emg TILCO  ontbonden wordt.

 1. Aansprakelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan Emg TILCO niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 1. toevallige schade of schade ten gevolge van vreemde oorzaak of overmacht (zie art. 3.b) of weersomstandigheden;
 2. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
 3. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
 4. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.

In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de geleverde materialen die beschadigd werden. Ten aanzien van de klant die consument is, is Emg TILCO  wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.

Emg TILCO is daarenboven niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. Emg TILCO is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe Emg TILCO  eventueel toch zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs, met een maximum van 2.500,00 EUR.

 1. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van Emg TILCO

Zolang alle aan Emg TILCO verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele kosten) werden betaald door de klant : (a) blijven de goederen eigendom van Emg TILCO; de klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van Emg TILCO en machtigt Emg TILCO nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe diens opslagplaats(en) te betreden; zulks geldt ook indien de goederen reeds geïncorporeerd of vastgemaakt werden; (b) is Emg TILCO, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag; (c) is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal; (d) is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren; (e) draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan Emg TILCO over tot zekerheid van de betaling van alle aan Emg TILCO verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook; (f) is Emg TILCO zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst; (g) is Emg TILCO, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van Emg TILCO om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen lastens de klant. Niet-betaling van één of meerdere facturen gedurende een periode van meer dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W. die Emg TILCO het recht geeft, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaand beroep op de bevoegde rechtbank, de overeenkomst ontbonden te verklaren lastens de klant, onverminderd het recht van Emg TILCO  om de schadevergoeding bepaald in artikel 6 op te eisen. De ontbindingsverklaring dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

 1. Betaling
 2. De facturen van Emg TILCO zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van Emg TILCO .
 3. Emg TILCO is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan Emg TILCO  en kosten), zelfs als de klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden.
 4. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
 • een verwijlintrest verschuldigd van de wettelijke intrest vermeerderd met 3%, en dit vanaf de vervaldag, berekend van dag tot dag;
 • een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
 • een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die Emg TILCO oploopt ingevolge de betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen : (1) voor de schijf van 0 tot 6.250 EUR : 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR : 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR : 5%; (4) voor de schijf vanaf 125.001 EUR : 3%.
 1. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij deze consument is. Evenmin kan de klant (ook niet de consument) enig retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 3. De overeenkomst tussen Emg TILCO en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
 4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen Emg TILCO en de klant, in de zin van artikel 624, 2° Ger. W., is op de maatschappelijke zetel van Emg TILCO .
 5. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen Emg TILCO en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Leuven (België).

(hierna “Emg TILCO” genoemd) ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

 1. Offerte, overeenkomst en prijzen

De overeenkomst met Emg TILCO komt slechts tot stand nadat Emg TILCO de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of de levering heeft uitgevoerd of, ingeval de klant een consument is, indien partijen een order hebben ondertekend.

 1. Leveringstermijn
 2. Leveringsdata opgegeven door Emg TILCO  zijn slechts indicatief. Indien een voorschot bedongen werd, gaat de leveringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.
 3. Emg TILCO  kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bv. (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, enz..
 4. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. Emg TILCO  zal de klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. De klant kan de niettemin de ontbinding vorderen van de overeenkomst indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en voor zover de klant Emg TILCO voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de klant Emg TILCO een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat.
 5. Indien de vertraging in de leveringstermijn te wijten is aan Emg TILCO, kan de klant de overeenkomst enkel ontbinden in overeenstemming met het toepasselijk recht en voor zover de klant Emg TILCO voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven, waarbij de koper Emg TILCO  een redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat..
 6. Overdracht van risico

Het risico gaat over bij de levering door Emg TILCO. Indien de goederen door de klant worden afgehaald, gaat het risico op dat ogenblik over.

 1. Meldingstermijn van gebreken
 2. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekende brief aan Emg TILCO te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld en de klant verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.
 3. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt Emg TILCO  zich ertoe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of te herstellen. De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (herstel in natura met uitsluiting van elke schadevergoeding).
 4. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van Emg TILCO of na rechterlijke machtiging. Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.
 5. Annuleringen en ontbinding van de overeenkomst

De klant die zijn bestelling annuleert, weigert de materialen in ontvangst te nemen  of lastens wie de overeenkomst ontbonden wordt verklaard (door Emg TILCO ,  zie art. 8.g, of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd hogere schadevergoeding (bv. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte materialen; deze kosten dienen 100% door de klant te worden betaald). Indien de klant een consument is, heeft deze recht op dezelfde vergoeding van 30% lastens Emg TILCO, indien deze laatste de bestelling eenzijdig annuleert, dan wel indien de overeenkomst lastens Emg TILCO ontbonden wordt.

 1. Aansprakelijkheid

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan Emg TILCO niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 1. toevallige schade of schade ten gevolge van vreemde oorzaak of overmacht (zie art. 3.b) of weersomstandigheden;
 2. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
 3. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
 4. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.

In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de geleverde materialen die beschadigd werden. Ten aanzien van de klant die consument is, is Emg TILCO wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.

Emg TILCO is daarenboven niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. Emg TILCO is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe Emg TILCO  eventueel toch zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs, met een maximum van 2.500,00 EUR.

 1. Eigendomsvoorbehoud, netting en andere rechten van Emg TILCO

Zolang alle aan Emg TILCO verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele kosten) werden betaald door de klant : (a) blijven de goederen eigendom van Emg TILCO ; de klant zal de onbetaalde goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen van Emg TILCO en machtigt Emg TILCO nu al de goederen terug te (doen) nemen en daartoe diens opslagplaats(en) te betreden; zulks geldt ook indien de goederen reeds geïncorporeerd of vastgemaakt werden; (b) is Emg TILCO, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag; (c) is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal; (d) is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren; (e) draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan Emg TILCO over tot zekerheid van de betaling van alle aan Emg TILCO verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook; (f) is Emg TILCO zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere overeenkomst; (g) is Emg TILCO, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van Emg TILCO om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen lastens de klant. Niet-betaling van één of meerdere facturen gedurende een periode van meer dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W. die Emg TILCO het recht geeft, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaand beroep op de bevoegde rechtbank, de overeenkomst ontbonden te verklaren lastens de klant, onverminderd het recht van Emg TILCO  om de schadevergoeding bepaald in artikel 6 op te eisen. De ontbindingsverklaring dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

 1. Betaling
 2. De facturen van Emg TILCO zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van Emg TILCO.
 3. Emg TILCO is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan Emg TILCO en kosten), zelfs als de klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden.
 4. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
 • een verwijlintrest verschuldigd van de wettelijke intrest vermeerderd met 3%, en dit vanaf de vervaldag, berekend van dag tot dag;
 • een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
 • een redelijke schadeloosstelling verschuldigd voor alle relevante invorderingskosten die Emg TILCO  oploopt ingevolge de betalingsachterstand; deze schadeloosstelling wordt conventioneel begroot op het totaal van volgende bedragen : (1) voor de schijf van 0 tot 6.250 EUR : 15%; (2) voor de schijf van 6.251 EUR tot 50.000 EUR : 10%; (3) voor de schijf van 50.001 EUR tot 125.000 EUR : 5%; (4) voor de schijf vanaf 125.001 EUR : 3%.
 1. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij deze consument is. Evenmin kan de klant (ook niet de consument) enig retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 3. De overeenkomst tussen Emg TILCO en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht.
 4. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen Emg TILCO  en de klant, in de zin van artikel 624, 2° Ger. W., is op de maatschappelijke zetel van Emg TILCO.
 5. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen Emg TILCO en de klant behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Leuven (België).